براساس آخرین مطلبی که در وبگاه کامپوس فرانس با عنوان «اشتغال دانشجویی؛ گزارشی برای بهتر کارکردن» منتشر شده است، از هر چهار نفر دانشجو در فرانسه، سه نفر در شغلی فعالیت می‌کنند. وزارت آموزش عالی فرانسه گزارش اشتغال دانشجویی در فرانسه را ارائه داده است و شرایط دانشجویان را در روند پیشرفت فعالیت در مشاغل دانشجویی، به‌ویژه در مؤسسه‌های آموزش عالی، به‌خوبی نشان می‌دهد. درحقیقت، اشتغال دانشجویی در فرانسه و تأثیرهای آن بر روند پیشرفت رشتۀ دانشگاهی افراد، موضوعی بسیار مهم برای وزارت آموزش عالی در این کشور محسوب می‌شود؛ به‌همین‌دلیل، این گزارش با هدف توسعۀ استراتژی برای گسترش مشاغل خصوصی یا دولتی دانشجویی تهیه شده است.

کار حین تحصیل

طبق این گزارش، کار دانشجویی یا همان کار حین تحصیل فعالیتی رایج در میان دانشجویان اروپا و فرانسه شناخته می‌شود و جمعیت زیادی از دانشجویان، بین یک‌چهارم تا بیش از نیمی از دانشجویان، حین تحصیل کار می‌کنند؛ البته این آمار بسته به کشور اروپایی مدنظر متغیر است. ناگفته نماند جمعیت دانشجویانی که در داخل دانشگاه و CROUS مشغول فعالیت هستند، بیش از 1.4درصد را نیز شامل نمی‌شود؛ بنابراین، آنچه در این گزارش ارائه می‌شود، بیشتر بر تنوع این مشاغل متمرکز است.

هدف کار دانشجویی

پلتفرمی که به‌صورت اختصاصی در حوزۀ شغل‌های دانشجویی فعالیت می‌کند، اخیراً مطلبی منتشر کرد که با گزارش مذکور در تضاد است. براساس این مطالعه‌، ۵۱درصد دانشجویان به‌منظور تأمین مخارج اجاره و غذا و ۳۴درصد برای تأمین هزینه‌های تحصیل و تنها 13درصد برای تأمین هزینۀ تفریحات خود حین تحصیل کار می‌کنند.

سازمان و تحقیقات

بسیاری از دانشجویان پس از مطالعۀ گزارش یادشده، در پی یافتن شغل از تمامی کانال‌های دردسترس هستند؛ به‌همین‌دلیل، وبگاه www.etudiant.gouv.fr/ گزینه‌های متعددی برای یافتن شغل دانشجویی دراختیار افراد قرار داده است. به‌گفتۀ نویسندۀ این گزارش، دانشجویان پس از آگاهی از مشاغل دانشجویی و آمار و اطلاعات مذکور، انگیزۀ فراوانی برای کار حین تحصیل پیدا خواهند کرد. دانشجویان بین‌الملی نیز می‌توانند با استفاده از https://www.francealumni.fr/fr شغل یا دورۀ کارآموزی مرتبط با رشتۀ خود را بیابند و از این طریق از راهنمایی‌های موجود در این وبگاه برای انجام پروژۀ حرفه‌ای خود در فرانسه استفاده کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ تحصیل در فرانسه، کار دانشجویی در فرانسه و قانون جدید کار دانشجویی در فرانسه به صفحات مربوط مراجعه کنید.

منبع:

https://www.campusfrance.org/fr/emploi-etudiant-un-rapport-pour-mieux-travailler