مجله سیم آخر

برچسب: رشته علوم غذایی در کانادا

رشته علوم غذایی در کانادا

رشته علوم غذایی در کانادا

علوم غذایی ازجمله رشته‌های میان‌رشته‌ای است که با استفاده از نظریه‌های رشتۀ شیمی و میکروبیولوژی و دیگر علوم زیستی موادغذایی را بررسی می‌کند. متخصصان این رشته برای توسعه و ارزیابی موادغذایی جد...

توسط:‌ h.seyedsalehi