مجله سیم آخر

برچسب: رشته شهرسازی

رشته شهرسازی در کانادا

رشته شهرسازی در کانادا

در دنیای امروز که جمعیت کشور‌ها رو به افزایش است، هر ساله شهر‌ها و اجتماع‌های جدیدی شکل می‌گیرند. رشته شهرسازی با استفاده از علم، زیبایی‌شناسی و تکنولوژی در پی این است تا کارآمدی شهر‌ها را از ن...

توسط:‌ m.mahdavi