مجله سیم آخر

برچسب: راهکارهای کاهش استرس امتحان

راهکارهای کاهش استرس امتحان

راهکارهای کاهش استرس امتحان

فصل امتحان برای بسیاری از دانشجویان روزهای پر از اضطراب است. اضطراب تا حد زیادی بر عملکرد افراد تأثیر منفی می‌گذارد و نمره‌های آنان را در امتحان کم می‌کند؛ به‌همین‌دلیل، آرامش و آمادگی برای ا...

توسط:‌ m.mahdavi