برچسب: دانشگاه پارتنوپ

دانشگاه پارتنوپ
دانشگاه پارتنوپ
توسط: h.seyedsalehi |

دانشگاه پارتنوپ سال ۱۹۱۹ در شهر ناپل ایتالیا بنیان نهاده شد. تا سال ۱۹۹۹، در این دانشگاه فقط دانشکدۀ اقتصاد …