مجله سیم آخر

برچسب: دانشگاه پارتنوپ

دانشگاه پارتنوپ

دانشگاه پارتنوپ

دانشگاه پارتنوپ سال ۱۹۱۹ در شهر ناپل ایتالیا بنیان نهاده شد. تا سال ۱۹۹۹، در این دانشگاه فقط دانشکدۀ اقتصاد و دانشکدۀ علوم دریایی وجود داشت؛ اما از آن زمان تا‌به‌امروز، تعداد دانشکده‌هایش ب...

توسط:‌ h.seyedsalehi