مجله سیم آخر

برچسب: دانشگاه های گرافیک در آلمان

تحصیل گرافیک در آلمان.webp

تحصیل گرافیک در آلمان

طراحی گرافیک رشته‌ای است که فعالیت‌هایی همچون طرح ارتباطات بصری با هدف انتقال پیام‌های خاص را دربرمی‌گیرد. بنابراین، گرافیک حوزه‌ای بینا‌رشته‌ای از طراحی است که مبانی و اهداف آن حول‌ تعریف مس...

توسط:‌ حسین نیرومند