مجله سیم آخر

برچسب: دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم

وزارت علوم در کانادا

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در کانادا

فهرست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم، تنها مرجع ارزیابی مدارک دریافت‌شده از خارج کشور است. کسانی که قصد تحصیل در کانادا را دارند، باید به این فهرست توجه کنند تا با وعدۀ قبولی در دانشگا...

توسط:‌ h.seyedsalehi