مجله سیم آخر

برچسب: تحصیل مردم شناسی در کانادا

تحصیل مردم شناسی در کانادا

تحصیل مردم شناسی در کانادا

رشتۀ مردم شناسی به‌صورت علمی رفتار مردم در جوامع مختلف را در گذشته و حال مطالعه می‌کند. تمرکز مردم شناسی اجتماعی روی الگوهای رفتاری، اما تمرکز مردم شناسی فرهنگی روی معنای فرهنگی رفتار و ارزش‌...

توسط:‌ h.seyedsalehi