مجله سیم آخر

برچسب: تحصیل رشته آمار در کانادا

تحصیل رشته آمار در کانادا

تحصیل رشته آمار در کانادا

رشته آمار درحقیقت علم جمع‌آوری، سامان‌دهی، تحلیل، تفسیر و ارائۀ داده است. این رشته در حل مسائل علمی و صنعتی و اجتماعی کمک شایانی می‌کند و درمقابل، این مسائل موجب تشکیل روش‌ها و راهکارهای جدید...

توسط:‌ h.seyedsalehi