مجله سیم آخر

برچسب: افزایش پذیرش مهاجر

افزایش پذیرش مهاجر به کانادا

افزایش پذیرش مهاجر به کانادا

رشد جمعیت و نیروی کار نقش مهمی در تقویت اقتصاد کانادا ایفا می‌کند و همواره این کشور روی مهاجران تازه‌وارد برای کمک به رشد اقتصادی حساب کرده است. با‌توجه‌به افزایش سن جمعیت و کاهش نرخ زاد‌و‌ول...

توسط:‌ هادی سیدصالحی