۲۶می (۵خرداد)، سفارت ایتالیا در ایران از تفاهم برای همکاری بیمارستان گالیرا ایتالیا و آتیه تهران خبر داد. به‌موجب این تفاهم‌نامه، فعالیت‌های مشترک بیمارستان گالیرا (ospedale Galliera) ایتالیا و آتیه تهران در بخش پزشکی و بهداشت و درمان آغاز خواهد شد.

متن اطلاعیۀ سفارت ایتالیا در ایران در صفحۀ اینستاگرام این سفارتخانه بدین‌شرح است: «تفاهم امروز بین بیمارستان‌های آتیه و گالیرا آغازگر فعالیت‌های مشترک در بخش پزشکی و قدمی دیگر در راه افزایش همکاری بین ایران و ایتالیا در بهداشت و درمان است.»

گفتنی است بیمارستان گالیرا مرکزی بهداشتی و تاریخی است که سال ۱۸۷۷ تأسیس شد و در‌حال‌حاضر، یکی از مجموعه‌های بزرگ بیمارستانی جنواست. بیمارستان گالیرا در منطقۀ کارینیانو نزدیک به نمایشگاه دریای جنوا قرار دارد.