برای انتخاب دانشگاه‌ خارج از کشور یکی از نکات مهمی که متقاضیان باید به آن توجه کنند مورد تأیید بودن آن دانشگاه توسط وزارت علوم (و یا وزارت بهداشت، جهت شرکت در رشته‌های پزشکی) است.

متأسفانه عدم توجه متقاضیان به انتخاب دانشگاه‌ خارج از کشور باعث می‌شود پس از تحصیل و فارغ‌التحصیلی با عدم تأیید مدرک و دریافت گواهی معادل مواجه ‌شوند. توجه به نکات زیر در هنگام انتخاب دانشگاه ضروری است:

  • هر یک از مؤسسات و شعب آنان در کشورهای مختلف بر اساس ویژگی‌های عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری، اداری ـ مالی و رفاهی، بررسی شده و با تصویب شورای ارزشیابیِ مدارک تحصیلی به یکی از گروه‌های زیر سطح‌بندی می‌شوند. توجه به رتبه‌بندیِ زیر یکی از نکات مهم در انتخاب دانشگاه می‌باشد.

دسته بندی برای انتخاب دانشگاه‌ خارج از کشور

گروه الف: مؤسسات ممتاز؛

گروه ب: مؤسسات خوب؛

گروه ج: مؤسسات متوسط؛

گروه د: مؤسسات ضعیف؛

گروه هـ‌: مؤسسات غیر قابل قبول؛

  • مدارک تحصیلی کلیه مقاطع غیرحضوریِ صادره توسط دانشگاه‌های خارج از کشور به هیچ‌عنوان قابل بررسی و ارزرشیابی نیست.
  • مدارک تحصیلی مؤسسات ضعیف در مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری به‌ هیچ‌عنوان قابل بررسی و ارزشیابی نیست.
  • مدارک تحصیلی مؤسسات غیرقابل قبول به هیچ‌عنوان قابل بررسی و ارزشیابی نیست.
  • مدارک تحصیلی دانش‌آموختگانی که صرفاً دارای ارزش استخدامی یا معادل هستند حتی اگر در یکی از مؤسسات معتبر ادامه تحصیل داده و مدرک بالاتر اخذ نموده باشند غیرقابل بررسی و ارزشیابی است.
  • مدرک تحصیلی مربوط به دوره‌های نیمه‏‌حضوری صرفاً در مقطع دکتری برای مؤسسات ممتاز و خوب ارزشیابی می‌شود.