فریدریک ویدال، وزیر آموزش عالی و تحقیقات و نوآوری فرانسه، نوزدهمین دورۀ جلسه‌های کامپوس فرانس را دیروز مورخ 16نوامبر2020 به‌صورت آنلاین آغاز کرد. وی در پیامی تصویری که در وبگاه کامپوس فرانس منتشر شده است، پانصد شرکت‌کننده، نمایندگی‌های مؤسسه‌ها و سازمان‌های تحقیقاتی فرانسه، مقام‌های سیاسی و دفاتر کامپوس فرانس را در حضور Alain Fuchs، رئیس هیئت‌مدیرۀ کامپوس فرانس و Béatrice Khaiat، مدیرعامل کامپوس فرانس، خطاب قرار داد.

ویدال گفت به‌علت شرایط بحرانی به‌وجودآمده به‌دنبال شیوع ویروس کرونا در سال 2020، دولت فرانسه تمام تلاش خود را برای حمایت از دانشجویان و تحقیقات به کار بسته است. او به‌منظور تأیید شرایط استوار فرانسه از سه رکن زیر یاد کرده است:

  • سیاست جذب دانشجویان بین‌المللی
  • حمایت از دانشجویان
  • دستگاه‌های ابتکاری دراختیار نمایندگی‌های کامپوس

جلسه‌های کامپوس فرانس امسال به‌صورت کاملاً مجازی و در‌بارۀ موضوع «اروپا، مرکز توجه» برگزار می‌شود. افزون‌براین، نمایندگی‌های سفارت‌های فرانسه از 69 کشور و نمایندگی‌های 150 مؤسسۀ آموزش عالی به‌مدت سه روز دربارۀ همکاری‌هایشان در قالب جلسه‌های رودررو بحث و کارگاه‌های دیجیتال خود را دربارۀ موضوع «اروپا، جذابیت آموزش عالی فرانسه و تحرک دانشجویی» برگزار می‌کنند.

درادامۀ خبر شروع جلسات کامپوس فرانس، آمده شده است که چهارشنبه 18نوامبر2020، Jean-Yves Le Drian، وزیر امورخارجۀ فرانسه، در جلسۀ کامپوس فرانس حضور خواهد یافت و به همین مناسبت، مجمع عمومی امضاکنندگان کنوانسیون «مطالعات در فرانسه» افتتاح خواهد شد.

منابع: