Jean-Yves Le Drian، وزیر اروپا و امورخارجۀ فرانسه، در آخرین روز جلسه‌های کامپوس فرانس سخنرانی کرد. امسال آخرین روزِ این جلسه‌ها، یعنی ۱۸نوامبر۲۰۲۰، با اولین روز از مجمع عمومی امضاکنندگان کنوانسیون «مطالعات در فرانسه» مصادف بود.

در این جلسه، ۳۵۰ نفر حضور داشتند و Jean-Yves Le Drian نمایندگی‌های مؤسسه‌های آموزش عالی و کامپوس فرانس و مقام‌های سیاسی را خطاب قرار داد. وی در پیام تصویری خود، موضوع پذیرش دانشجویان بین‌المللی را در وضعیت بحرانی کرونا تأیید و از تعهد و پویایی کامپوس فرانس در روند هماهنگی با مقام‌های سیاسی و مؤسسه‌های آموزش عالی تمجید کرد.

همان‌طور‌که در صفحۀ شروع جلسات کامپوس فرانس گفته شد، نوزدهمین دورۀ این جلسه‌ها از ۱۶نوامبر آغاز شد و تا ۱۸نوامبر ادامه یافت و با نظارت کامپوس فرانس و همکاری  آژانس اراسموس‌+ فرانسه و مشورت با وزارت اروپا و امورخارجه و وزارت آموزش عالی، تحقیقات و نوآوری سازمان‌دهی شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ پیام تصویری وزیر اروپا و امورخارجۀ فرانسه به صفحۀ کامپوس مراجعه کنید.

منابع: